Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg

Bekijk het aanbod op onze website en voeg producten toe aan je winkelwagen.

Verzending en retourneren


Artikel 1. Definities


1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:Bunker501: De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden: Bunker501, gevestigd, kantoorhoudende te Kelvinstraat 14a, Oldenzaal ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel met Kvk-nummer 06077447.Opdrachtgever: De onderneming of natuurlijk persoon die met Bunker501 een overeenkomst heeft gesloten, hij die van Bunker501 een offerte/aanbieding heeft ontvangen of hij met wie Bunker501 enige rechtsbetrekking heeft of hij met wie Bunker501 enige rechtshandeling heeft verricht.Overeenkomst: De overeenkomst tussen Bunker501 en de klant.Item: Het item dat Bunker501 zal leveren wanneer het tot een overeenkomst komt.Consument: De natuurlijke persoon die handelt voor een zaak die geen deel uitmaakt van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten.Website: De website www.bunker501.nl en andere websites die onderdeel zijn van of onderhouden worden door Bunker501.



Artikel 2. Algemeen


2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Bunker501 en de Klant en werken door op alle aspecten en rechtshandelingen tussen Bunker501 en de Klant, ook op alle onderhandelings- en andere precontractuele situaties.


2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Bunker501, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.


2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn geldig, dan en alleen dan wanneer zowel schriftelijke als elektronische aantekeningen van die Algemene Voorwaarden overeenkomen.


2.4 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


2.5 Indien één of meer van de beschreven onderdelen van deze Voorwaarden nietig blijken te zijn of uit de Voorwaarden worden verwijderd, blijven alle overige onderdelen van de Voorwaarden van kracht en van toepassing. Vergeefse of verwijderde onderdelen van de Voorwaarden zullen door Bunker501 worden vervangen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen grotendeels in acht worden genomen.


2.6 Indien Bunker501 geen strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit in geen geval dat de bepaling daarvan niet van toepassing is, of dat Bunker501 in enigerlei mate het recht zou verliezen om op andere wijze de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.Artikel 3. Aanbiedingen en prijsopgavengeannuleerd worden.