Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg

Bekijk het aanbod op onze website en voeg producten toe aan je winkelwagen.

Voorwaarden en condities


Bunker501.nl is onderdeel van Dutch Firearms Trading. Algemene Voorwaarden Bunker501;

Artikel 1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Bunker501: De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden: Bunker501, gevestigd, kantoorhoudende te Kelvinstraat 14a, Oldenzaal ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel met Kvk-nummer 06077447.

Opdrachtgever: De onderneming of natuurlijk persoon die met Bunker501 een overeenkomst heeft gesloten, hij die van Bunker501 een offerte/aanbieding heeft ontvangen of hij met wie Bunker501 enige rechtsbetrekking heeft of hij met wie Bunker501 enige rechtshandeling heeft verricht.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Bunker501 en de klant.

Item: Het item dat Bunker501 zal leveren wanneer het tot een overeenkomst komt.

Consument: De natuurlijke persoon die handelt voor een zaak die geen deel uitmaakt van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten.

Website: De website www.bunker501.nl en andere websites die onderdeel zijn van of onderhouden worden door Bunker501.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Bunker501 en de Klant en werken door op alle aspecten en rechtshandelingen tussen Bunker501 en de Klant, ook op alle onderhandelings- en andere precontractuele situaties.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Bunker501, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn geldig, dan en alleen dan wanneer zowel schriftelijke als elektronische aantekeningen van die Algemene Voorwaarden overeenkomen.

2.4 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien één of meer van de beschreven onderdelen van deze Voorwaarden nietig blijken te zijn of uit de Voorwaarden worden verwijderd, blijven alle overige onderdelen van de Voorwaarden van kracht en van toepassing. Vergeefse of verwijderde onderdelen van de Voorwaarden zullen door Bunker501 worden vervangen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen grotendeels in acht worden genomen.

2.6 Indien Bunker501 geen strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit in geen geval dat de bepaling daarvan niet van toepassing is, of dat Bunker501 in enigerlei mate het recht zou verliezen om op andere wijze de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbiedingen en prijsopgaven

3.1 Aanbiedingen en Offertes zijn vrijblijvend.

3.2 Een offerte of aanbieding van Bunker501 zijn 2 maanden geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.3 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in brochures, aanbiedingen, overeenkomsten of publicaties van Bunker501 binden Bunker501 niet rechtsgeldig.

3.4 Door Bunker501 aan de klant verstrekte offertes, aanbiedingen en bescheiden mogen zonder toestemming van Bunker501 niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

3.5 Bunker501 behoudt zich het recht voor om bepaalde artikelen slechts in minimale hoeveelheden aan te bieden.

3.6 Het aangeboden productassortiment kan te allen tijde worden gewijzigd.

Artikel 4. Afbeeldingen en monsters

4.1 Alle afbeeldingen, details en dergelijke van de aangeboden producten op de website, brochures of andere publicaties, gelden slechts bij benadering en zijn in geen geval een reden tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

4.2 Bepaalde producten zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of zijn gedeeltelijk vervaardigd uit natuurlijke materialen. Indien aan een klant een monster wordt overhandigd, dan dient dit uitsluitend als voorbeeld te worden beschouwd, aangezien in natuurlijke materialen kleur- en structuurverschillen kunnen voorkomen.

Artikel 5. Sluiting van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de klant:

op een offerte/aanbieding van Bunker501 via een schriftelijk medium, e-mail of op een andere wijze uitdrukkelijk met de offerte/aanbieding heeft ingestemd; of wanneer op een offerte/aanbieding via e-mail is gereageerd en deze duidelijk is beantwoord met termen als "Akkoord" en soortgelijke verklaringen.

de overeenkomst fysiek ondertekende.

Artikel 6. Annulering van de bestelling

6.1 Eenmaal geplaatste bestellingen kunnen niet meer geannuleerd worden.

Artikel 7. Prijzen

7.1 Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

7.2 Voor de klant zijnde een consument zijn de prijzen exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

7.3 Bunker501 behoudt zich het recht voor om de prijzen van artikelen te allen tijde te wijzigen.

Artikel 8. Verzendkosten

8.1 De verzendkosten zijn afhankelijk van de grootte van de bestelling, hetzij de waarde of het gewicht, en de locatie waar de bestelling naar verzonden moet worden.

Artikel 9. Verplichtingen van de klant

9.1 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de benodigde gegevens aan Bunker501 te verstrekken, zoals gevraagd/nodig door Bunker501 of waarvan de klant begrijpt dat deze nodig zijn om de overeenkomst te voltooien. Deze dienen tijdig aan Bunker501 te worden verstrekt.

9.2 Indien om welke reden dan ook de gegevens die aan Bunker501 zijn verstrekt ongeldig of onjuist zijn, zal de klant als enige verantwoordelijk worden gehouden voor alle risico's die zich kunnen voordoen bij het verstrekken van onjuiste gegevens.

9.3 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om Bunker501 te informeren over eventuele redenen of omstandigheden die zich kunnen voordoen die van belang kunnen zijn voor de voltooiing van de overeenkomst.

9.4 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om rekening te houden met alle wetten of andere toepasselijke voorschriften die in zijn land van toepassing zijn. Inclusief, vervoer, opslag, gebruik of verkoop, van producten is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant.

9.5 Alle door Bunker501 verstrekte gegevens en inlichtingen over de geschiktheid of toepasbaarheid van producten zijn vrijblijvend en ontheffen de klant niet van zijn verplichtingen om eigen controles en tests uit te (laten) voeren.

9.6 Bunker501 gaat ervan uit dat de klant aan al zijn wettelijke verplichtingen zal voldoen.

Artikel 10. Uitvoering van de overeenkomst

10.1 Bunker501 zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en vakmanschap uitvoeren.

10.2 Bunker501 behoudt zich het recht voor om bij de nakoming van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, een beroep te doen op derden, een beroep te doen op goederen van derden en/of een beroep te doen op diensten van derden en de nakoming geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en deze kosten van derden aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 11. Informatie en advies

11.1 Informatie over verwerking en toepassing van producten, adviezen, gidsen en andere gegevens worden, tenzij anders en per brief overeengekomen, nog steeds naar beste weten of inzicht, als vrijblijvend beschouwd. De afnemer behoudt zich hierop geen rechten voor en Bunker501 kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor aangerichte schade of indirecte schade.

Artikel 12. Leveringstermijnen

12.1 Opgaven van levertijden gelden steeds bij benadering. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding of compensatie.

12.2 Indien een levering de opgegeven levertijd overschrijdt veroorzaakt door een gebeurtenis, die buiten de macht van Bunker501 ligt, zoals omschreven in artikel 20 van de voorwaarden, zal de leveringstermijn automatisch worden verlengd met de periode van de gebeurtenis die de overschrijding van de leveringstermijn heeft veroorzaakt.

Artikel 13. Levering

13.1 Producten worden door Bunker501 afgeleverd op het door de klant opgegeven adres. De producten worden afgeleverd aan de voordeur van het opgegeven adres en de klant dient persoonlijk te tekenen voor ontvangst van de levering.

13.2 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de levering zonder obstakels tot aan de voordeur op het opgegeven adres kan worden afgeleverd. Indien er obstakels aanwezig zijn die de levering belemmeren, zal de levering bij het obstakel worden gedaan.

13.3 Bunker501 behoudt zich het recht voor om een bestelling in meerdere leveringen te verzenden, waarvoor de verzendkosten afzonderlijk in rekening kunnen worden gebracht.

13.4 De klant is verplicht het product te accepteren. Wanneer de klant het product niet accepteert, behoudt Bunker501 zich het recht voor om het product op te slaan op kosten en risico van de klant. Wanneer de klant de levering niet accepteert, behoudt Bunker501 zich het recht voor om deze producten door te verkopen aan een nieuwe klant, voor de oorspronkelijke klant, wanneer zij via mail op de hoogte worden gesteld van de niet geaccepteerde levering, zelfs wanneer de klant al betaald heeft voor de producten. De klant is verplicht de factuur te betalen, met toevoeging van rente, extra kosten en eventuele schadevergoeding, wanneer de netto opbrengst van het product lager blijkt te zijn bij verkoop aan een derde partij.

Artikel 14. Naleving en klachten

14.1 Bunker501 staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande overheidsvoorschriften.

14.2 De afnemer is verplicht de producten bij aflevering te controleren. De klant is verplicht te controleren op:

Als de hoeveelheden van de producten juist zijn

Als de producten voldoen aan de kwaliteits- en bruikbaarheidsvereisten voor normaal gebruik.

14.3 Klachten dienen zo spoedig mogelijk na de levering per post of e-mail aan Bunker501 te worden gezonden.

14.4 De afnemer is verplicht Bunker501 in de gelegenheid te stellen de klachten te valideren. Wanneer Bunker501 klachten dient te valideren, betekent dit niet dat Bunker501 eventuele schade of defecten aan een product erkent.

14.5 Om een klacht te valideren, kan Bunker501 een klant verzoeken om het product terug te sturen naar Bunker501, op kosten van Bunker501.

14.6 Wanneer een klant aantoont dat het product op het moment van levering onderhevig is aan gegronde klachten, zal Bunker501 het product vervangen of de prijs van het product op het moment van de overeenkomst terugbetalen. Aansprakelijkheid van Bunker501 is te allen tijde beperkt tot artikel 19.

14.7 Klachten verlengen de betalingsverplichting van de klant niet.

14.8 Producten die niet overeenstemmen met de normale kleuren, kwaliteit, vorm, gewicht enz. met inbegrip van beschadigingen aan producten die onderhevig zijn aan oneigenlijk gebruik door de klant, komen niet voor reclamatie in aanmerking.

Artikel 15. Klantenservice en klachten

15.1 Vragen en/of klachten over de levering kunnen worden gericht aan de klantenservice van Bunker501. De klantenservice van Bunker501 is te bereiken via:

Het e-mailadres info@bunker501.nl

Telefoon +31 (0) 541 299 073

15.2 Telefonisch gestelde vragen worden, indien mogelijk, onmiddellijk beantwoord. Wanneer op dat moment geen antwoord kan worden gegeven, wordt de klant medegedeeld wanneer hij een antwoord kan verwachten.

15.3 Vragen en/of klachten gesteld via e-mail die niet onmiddellijk beantwoord kunnen worden, krijgt de klant een bevestiging van de vraag en/of klachten en wordt medegedeeld wanneer hij een antwoord kan verwachten.

15.4 Klachten zullen door Bunker501, indien mogelijk, binnen 30 dagen worden afgehandeld.

Artikel 16. Betaling

16.1 Klanten kunnen eenvoudig de volledige factuur betalen voor de levering. Dit is mogelijk via Ideal of bankoverschrijving. Het is ook mogelijk om 50% vooruit van de levering te betalen en 50% op het moment van de levering contant bij de koerier.

16.2 Bedrijven dienen de volledige factuur van de levering vooraf te betalen, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

16.3 Bunker501 kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de klant lijdt wanneer een product niet wordt geleverd terwijl de klant niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

16.4 Betaling dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn.

16.5 Wanneer de betaling na de opgegeven betalingstermijn geschiedt, is de klant gehouden tot vergoeding van handelsrente, overeenkomstig artikel 6:119a BW, van de Nederlandse wet. Wanneer de klant een consument is, is de klant rente verschuldigd, volgens artikel 6:119 BW, vanaf het moment dat de klant de betalingstermijn heeft overschreden. Alle kosten van invordering, zowel van rechtswege als buiten rechte, komen voor rekening van de klant. Indien de afnemer een bedrijf is, wordt de rente buiten rechte vastgesteld op 15% van de factuur, met een minimum van € 100,-. Wanneer de klant een consument is, worden de interesten buiten recht vastgesteld op 15% van de totale factuur voor de eerste €2.500,-, 10% van de factuur voor de volgende €2.500,- en 5% van de factuur voor de volgende €5.000,- met een minimum van €40,-.

16.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen onmiddellijk op Bunker501 te verhalen.

16.7 Betaling door de klant dient eerst te geschieden ter voldoening van alle interesten, alvorens de betaling in verband met invorderingskosten te voldoen. Pas nadat aan deze betalingen is voldaan, dient de klant de betaling voor het restant van de factuur te voldoen.

Artikel 17. Behoud van eigendom voor klant als onderneming

17.1 Alle geleverde en verzonden producten blijven eigendom van Bunker501, totdat alle facturen aan de klant zijn voldaan.

17.2 Zolang de producten geen eigendom van de klant zijn, mag de klant niet

Verpand de producten;

rechten aan derden te verlenen;

Verkoop de producten buiten de normale bedrijfsuitoefening.

17.3 De afnemer is gehouden de producten, die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, met de nodige zorgvuldigheid te bewaren. De afnemer is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs verwacht mag worden om de eigendommen van Bunker501 in stand te houden.

17.4 Wanneer de afnemer zijn verplichtingen jegens Bunker501 geheel of gedeeltelijk niet nakomt, is Bunker501 in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, gerechtigd alle producten onder eigendomsvoorbehoud terug te halen, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, tevens doet dit niet af aan het volledige recht van Bunker501 om schadevergoeding te vorderen.

17.5 Indien Bunker501 haar rechten, zoals omschreven in dit artikel, wil uitoefenen is de afnemer verplicht Bunker501 toegang te verschaffen tot alle locaties waar producten van Bunker501 zijn opgeslagen.

17.6 In geval van beslaglegging, onder curatele stelling of faillissement zal de klant Bunker501 onmiddellijk op de hoogte stellen en de deurwaarder, curator of bewindvoerder op de hoogte stellen van de eigendommen en rechten van Bunker501.

17.7 De in dit artikel genoemde bepalingen laten andere rechten van Bunker501 onverlet.

Artikel 18. Schorsing en beëindiging

18.1 Bunker501 behoudt zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten wanneer Bunker501 er van op de hoogte komt dat, gegeven goede grond, gegeven omstandigheden ertoe kunnen leiden dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

18.2 Bunker501 is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en wanneer de klant niet heeft gereageerd op een verzonden aanmaning. Wanneer nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan een aanzegging achterwege blijven.

18.3 Voorts is Bunker501 bevoegd een overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

18.4 Bunker501 is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, wanneer de klant surseance van betaling aanvraagt of wanneer surseance van betaling aan de klant wordt verleend, in geval van uitgesproken faillissement of een verzoek daartoe wordt ingediend, wanneer de klant niet in staat is zijn schulden te voldoen, tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, onder curatele wordt gesteld, of wanneer een bewindvoerder wordt aangesteld.

18.5 Wanneer Bunker501 overgaat tot opschorting of ontbinding van een overeenkomst, kan Bunker501 op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

18.6 Indien de overeenkomst wordt ontbonden of wanneer Bunker501 de overeenkomst opschort, zullen de op het moment van ontbinding of opschorting aan de klant geleverde producten aan de klant in rekening worden gebracht, Bunker501 kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade en kosten op welke wijze dan ook. Onder schade valt ook omzetderving.

Artikel 19. Aansprakelijkheid en beperking

19.1 Informatie en diensten op de website, kunnen technische onnauwkeurigheden en/of typografische fouten bevatten. Bunekr501 is niet aansprakelijk voor dergelijke onnauwkeurigheden en/of fouten.

19.2 Bunker501 kan nooit garanderen dat de gegevens op de website juist zijn. Bunker501 zal zich inspannen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te laten zijn. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot vertekende informatie. Bunker501 is niet aansprakelijk voor dergelijke vertekende informatie.

19.3 Bunker501 kan niet gehouden worden tot vergoeding van enige schade welke een direct of indirect gevolg is van:

Een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en daarom niet aan Bunker501 kan worden toegerekend, zoals beschreven in artikel 20 van deze Algemene Voorwaarden.

Elk handelen of nalaten van de klant, diens ondergeschikten of andere personen die door of namens de klant te werk zijn gesteld.

19.4 Bunker501 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bunker501 onjuiste of onvolledige informatie heeft ontvangen van de klant.

19.5 Kleuren die op het beeldscherm van de klant verschijnen kunnen afwijken van de kleuren die het daadwerkelijke product heeft. Bunker501 is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

19.6 Bunker501 is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van verkeerd gebruik of oneigenlijk gebruik van het geleverde product. Bunker501 is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door de klant, doordat de klant het product niet op de juiste wijze opslaat, verwerkt, verpakt, vervoert, monteert of installeert.

19.7 Bunker501 is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens door middel van telecommunicatiefaciliteiten.

19.8. In geen geval is Bunker501 aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of veroorzaakt wordt door de klant die het geleverde product gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.

19.9. Bunker501 is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding wegens gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieverlies, winstderving, bedrijfsstagnatie, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, van overheidswege opgelegde boetes of indirecte schade, ongeacht de oorzaak daarvan.

19.10. Indien Bunker501 aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bunker501 beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar van Bunker501. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Bunker501 beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

19.11. De afnemer vrijwaart Bunker501 voor aanspraken van derden jegens Bunker501 ingesteld ter zake van de gebeurtenissen, het handelen of het nalaten waarvoor Bunker501 ingevolge het voorgaande niet aansprakelijk is. De klant is gehouden Bunker501 eerst schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Bunker501 mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een tegen haar ingestelde derde rechtsvordering als bedoeld in dit lid.

19.12. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde dan ook jegens Bunker501 vervallen in ieder geval na verloop van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant die rechten en/of bevoegdheden jegens Bunker501 kan aanwenden, met dien verstande dat de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van twee jaar aanwezig is.

9.13. Indien de klant zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die uit de wet voortvloeien niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of een onrechtmatige daad pleegt jegens Bunker501, dient de klant alle schade te vergoeden die Bunker501 lijdt of heeft geleden.

Artikel 20. Overmacht

20.1 Bunker501 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersomstandigheden; diefstal; brand; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden, waaronder die van overheden; belemmeringen in het vervoer; stakingen; rellen, oorlogen of oorlogsdreigingen; verlies of beschadiging van zaken tijdens het vervoer daarvan; niet of vertraagde levering van zaken aan Bunker501 door haar leveranciers; import- en exportbeperkingen; storingen en ongevallen in het bedrijf van Bunker501; het in brand steken van vervoermiddelen van Bunker501, haar leverancier of haar transporten, storingen die tijdens deze transporten optreden, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.

20.2 Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkoming van toeleveranciers van Bunker501.

20.3 In geval van overmacht is Bunker501 niet gehouden tot vergoeding van enige schade als direct of indirect gevolg daarvan en is zij tevens ontslagen van haar verplichting tot levering. Het hangt van de omstandigheden van het geval af of de opschorting van de levering geheel of gedeeltelijk zal zijn. Wanneer de mogelijkheid zich voordoet om de levering al dan niet gewijzigd uit te voeren, kunnen zowel Bunker501 als de afnemer van deze mogelijkheid gebruik maken.

20.4 Indien de overmachtsituatie langer dan twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te beëindigen. Producten die tot het moment van overmacht aan de klant zijn geleverd, zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 21. Geheimhouding

21.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de verstrekte informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

21.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Bunker501 gehouden is vertrouwelijke informatie aan de wet of door de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Bunker501 zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Bunker501 niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

21.3 Bunker501 verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 22. Intellectuele-eigendomsrechten

22.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Bunker501 geleverde producten te respecteren.

22.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Bunker501 mag de klant geen informatie, tekst, logo's, handelsmerken, handelsnamen en afbeeldingen die op de website te vinden zijn kopiëren, doorgeven, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 23. Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

23.1 Op elke overeenkomst tussen Bunker501 en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het CISG is uitgesloten.

23.2 Alle geschillen verband houdende met overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Bunker501 dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Bunker501 gevestigd is. De opdrachtgever zijnde een consument heeft het recht om binnen een maand nadat Bunker501 zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, te kiezen voor de wettelijk bevoegde rechter.

24. Opnames

"U heeft het recht om uw bestelling tot 14 dagen na levering zonder opgaaf van reden te annuleren. Na annulering heeft u 14 dagen de tijd om uw product terug te sturen. U krijgt dan het totaalbedrag gecrediteerd, inclusief verzendkosten. Alleen de kosten voor het retour zenden naar de winkel zijn voor uw eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient u het product met alle toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer te retourneren. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@bunker501.nl. Wij zullen uw bestelling dan binnen 14 dagen na registratie van uw retour terugstorten indien het product in goede orde is geretourneerd. "